Privacybeleid Van Zoest ICT Ede
https://www.ictede-shop.com

Over ons privacybeleid
Van Zoest ICT Ede geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig
hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die
wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van Van Zoest ICT Ede. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is
04/05/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande
versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze
gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met
derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en
hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u
aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.Webwinkelsoftware
CCVshop
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCVshop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCVshop heeft toegang
tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken
voor een ander doel. CCVshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten
verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de
toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCVshop maakt gebruik van cookies om
technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen
persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
CCVshop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.
Webhosting
Strato
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Strato. Strato verwerkt persoonsgegevens namens ons
en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen
over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Strato heeft passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens
te voorkomen. Strato is op
grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


Strato

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Strato. Deze
partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en
corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Strato heeft geen toegang tot ons
postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors


Pay.nl

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de
Betaaldienstverlener Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het
recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader
daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag
voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met
achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming
van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl 's dienstverlening
waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de
wettelijke termijnen is toegestaan.


Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking
tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van
Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer
dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen


WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via
WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze
gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert
uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen
om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te
laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het
doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt
zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen,
hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen
van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek


PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij
maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze
gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL
onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij
maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens
alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers
inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden


Invoice Ninja

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
Invoice Ninja. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw
bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Invoice Ninja is tot geheimhouding
verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Invoice Ninja gebruikt uw persoonsgegevens
niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen


Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een
bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze
gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen
verlies en ongeoorloofd gebruik.


Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het
doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken
uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze
gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij
u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke
verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Van Zoest ICT Ede op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot


het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In
een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons
aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze
gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben
echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht
hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten
met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u
hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel
sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons
reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld
per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie
bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare
gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens
op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle
gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding
van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen
aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging
dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek
met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht
van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in
een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van Van Zoest ICT Ede. Als u bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw
bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan
u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om
niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te

worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing
is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor
privacyzaken.
Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in
deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google.
Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw
bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder
andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in
deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter
altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop
wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail
op de hoogte.


Contactgegevens
Van Zoest ICT Ede

Oortveldlaan 38A 6713EM Ede Nederland T (085) 060-6740 E bestellingen@ictede.com
Contactpersoon voor privacyzaken
R.H.G. van Zoest
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.